جمعه, ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ / قبل از ظهر / | 2022-05-20

بیشترین تعداد معامله

نمادنامآخرینتغییرتعداد معامله
نماد : حگردشنام : ریل گردش ایرانیان آخرین : 2,805 تغییر : 1,805 تعداد معامله : 68,394
نماد : دارایکمنام : صندوق واسطه گری مالی یکم آخرین : 122,750 تغییر : 70,220 تعداد معامله : 64,534
نماد : شستانام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 1,058 تغییر : 3.00 تعداد معامله : 46,004
نماد : خودرونام : ایران خودرو آخرین : 2,385 تغییر : 10.00 تعداد معامله : 31,069
نماد : خگسترنام : سر. ایران خودرو آخرین : 4,115 تغییر : 61.00 تعداد معامله : 26,015
مشاهده بیشتر

بیشترین افزایش قیمت

نمادنامآخرینتغییردرصد تغییر
نماد : پارسنام : پتروشیمی پارس آخرین : 180,000 تغییر : 177,195 درصد تغییر : 6,317.11
نماد : غنابنام : ناب آخرین : 192,650 تغییر : 189,160 درصد تغییر : 5,420.06
نماد : فبستمنام : بسته بندی مشهد آخرین : 18,900 تغییر : 18,107 درصد تغییر : 2,283.35
نماد : شکربننام : کربن ایران آخرین : 76,110 تغییر : 71,885 درصد تغییر : 1,701.42
نماد : پشاهننام : پلاستیک شاهین آخرین : 50,600 تغییر : 43,231 درصد تغییر : 586.66
مشاهده بیشتر

بیشترین افزایش مالکیت حقوقی بورس تهران

نمادنامآخرینتغییرتغییر مالکیت حقوقی
نماد : شستانام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 1,058 تغییر : 3.00 تغییر مالکیت حقوقی : 175.51 میلیون
نماد : فملینام : ملی صنایع مس ایران آخرین : 7,620 تغییر : 30.00 تغییر مالکیت حقوقی : 67.332 میلیون
نماد : وتجارتنام : بانک تجارت آخرین : 2,210 تغییر : 8.00 تغییر مالکیت حقوقی : 35.679 میلیون
نماد : خودرونام : ایران خودرو آخرین : 2,385 تغییر : 10.00 تغییر مالکیت حقوقی : 26.493 میلیون
نماد : وبملتنام : بانک ملت آخرین : 3,820 تغییر : 13.00 تغییر مالکیت حقوقی : 24.68 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین کاهش مالکیت حقوقی بورس تهران

نمادنامآخرینتغییرتغییر مالکیت حقوقی
نماد : شپاکسانام : پاکسان آخرین : 2,701 تغییر : 21.00 تغییر مالکیت حقوقی : -24,000,000
نماد : خگسترنام : سر. ایران خودرو آخرین : 4,115 تغییر : 61.00 تغییر مالکیت حقوقی : -22,683,000
نماد : فسربنام : ملی سرب و روی آخرین : 1,917 تغییر : 22.00 تغییر مالکیت حقوقی : -19,432,000
نماد : ورنانام : سر. رنا آخرین : 6,100 تغییر : 0 تغییر مالکیت حقوقی : -18,190,000
نماد : خساپانام : سایپا آخرین : 2,169 تغییر : 23.00 تغییر مالکیت حقوقی : -10,352,000
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم عرضه حقوقی بورس تهران

نمادنامآخرینتغییرحجم عرضه حقوقی
نماد : کمندنام : کمند آخرین : 10,130 تغییر : 29.00 حجم عرضه حقوقی : 192.088 میلیون
نماد : شستانام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 1,058 تغییر : 3.00 حجم عرضه حقوقی : 176.427 میلیون
نماد : شپنانام : پالایش نفت اصفهان آخرین : 6,650 تغییر : 80.00 حجم عرضه حقوقی : 90.93 میلیون
نماد : شبندرنام : پالایش نفت بندر عباس آخرین : 9,150 تغییر : 30.00 حجم عرضه حقوقی : 46.565 میلیون
نماد : خگسترنام : سر. ایران خودرو آخرین : 4,115 تغییر : 61.00 حجم عرضه حقوقی : 45.279 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم تقاضا حقوقی بورس تهران

نمادنامآخرینتغییرحجم تقاضا حقوقی
نماد : شستانام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 1,058 تغییر : 3.00 حجم تقاضا حقوقی : 351.937 میلیون
نماد : کمندنام : کمند آخرین : 10,130 تغییر : 29.00 حجم تقاضا حقوقی : 122.914 میلیون
نماد : فملینام : ملی صنایع مس ایران آخرین : 7,620 تغییر : 30.00 حجم تقاضا حقوقی : 106.774 میلیون
نماد : شپنانام : پالایش نفت اصفهان آخرین : 6,650 تغییر : 80.00 حجم تقاضا حقوقی : 84.219 میلیون
نماد : وبملتنام : بانک ملت آخرین : 3,820 تغییر : 13.00 حجم تقاضا حقوقی : 63.801 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل بورس تهران

نمادنامآخرینتغییرتاثیر
نماد : شستانام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 1,058 تغییر : 3.00 تاثیر : 1,558.68
نماد : جمنام : پتروشیمی جم آخرین : 48,700 تغییر : 270.00 تاثیر : 731.1
نماد : رمپنانام : گروه مپنا آخرین : 17,350 تغییر : 200.00 تاثیر : 642.43
نماد : وتجارتنام : بانک تجارت آخرین : 2,210 تغییر : 8.00 تاثیر : 443.53
نماد : ونیکینام : سر. ملی آخرین : 10,240 تغییر : 30.00 تاثیر : 193.05
مشاهده بیشتر

بیشترین تاثیر منفی در شاخص کل بورس تهران

نمادنامآخرینتغییرتاثیر
نماد : غمهراحنام : مهرام (حق تقدم) آخرین : 115,000 تغییر : 0 تاثیر : -
نماد : پردیسنام : سر. پردیس آخرین : 3,228 تغییر : 28.00 تاثیر : -
نماد : ثشرقحنام : سر. مسکن شمال شرق (حق تقدم) آخرین : 4,460 تغییر : 30.00 تاثیر : -
نماد : نبورسنام : نهادهای مالی بورس اوراق بهادار آخرین : 35,240 تغییر : 3,660 تاثیر : -
نماد : کفپارسنام : فرآورده نسوز پارس آخرین : 4,330 تغییر : 22.00 تاثیر : -
مشاهده بیشتر

بیشترین ارزش معامله بورس تهران

نمادنامآخرینتغییرارزش معامله
نماد : دارایکمنام : صندوق واسطه گری مالی یکم آخرین : 122,750 تغییر : 70,220 ارزش معامله : 6.152 هزار میلیارد
نماد : خگسترنام : سر. ایران خودرو آخرین : 4,115 تغییر : 61.00 ارزش معامله : 5.255 هزار میلیارد
نماد : مشهد1412نام : مشارکت ش مشهد1412-3ماهه18 آخرین : 995,000 تغییر : 5,000 ارزش معامله : 3.201 هزار میلیارد
نماد : شستانام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 1,058 تغییر : 3.00 ارزش معامله : 3.076 هزار میلیارد
نماد : صنوآور12نام : صکوک مرابحه دعبید12-3ماهه18 آخرین : 1,000,000 تغییر : 0 ارزش معامله : 3 هزار میلیارد
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم معامله بورس تهران

نمادنامآخرینتغییرحجم معامله
نماد : شستانام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 1,058 تغییر : 3.00 حجم معامله : 2.98 میلیارد
نماد : خگسترنام : سر. ایران خودرو آخرین : 4,115 تغییر : 61.00 حجم معامله : 1.68 میلیارد
نماد : خساپانام : سایپا آخرین : 2,169 تغییر : 23.00 حجم معامله : 1.3 میلیارد
نماد : خودرونام : ایران خودرو آخرین : 2,385 تغییر : 10.00 حجم معامله : 1.16 میلیارد
نماد : وتجارتنام : بانک تجارت آخرین : 2,210 تغییر : 8.00 حجم معامله : 743.77 میلیون
مشاهده بیشتر