چهارشنبه, ۲۸ مهر ۱۴۰۰ / بعد از ظهر / | 2021-10-20

بیشترین تعداد معامله

نمادنامآخرینتغییرتعداد معامله
نماد : حگردشنام : ریل گردش ایرانیان آخرین : 3,090 تغییر : 2,090 تعداد معامله : 68,394
نماد : دارایکمنام : صندوق واسطه گری مالی یکم آخرین : 150,600 تغییر : 42,370 تعداد معامله : 64,534
نماد : توسننام : نرم افزاری نگین آخرین : 15,060 تغییر : 224.00 تعداد معامله : 22,966
نماد : پالایشنام : پالایشی یکم آخرین : 71,250 تغییر : 4,860 تعداد معامله : 19,420
نماد : فجهاننام : جهان فولاد سیرجان آخرین : 6,150 تغییر : 155.00 تعداد معامله : 16,012
مشاهده بیشتر

بیشترین افزایش قیمت

نمادنامآخرینتغییردرصد تغییر
نماد : حگردشنام : ریل گردش ایرانیان آخرین : 3,090 تغییر : 2,090 درصد تغییر : 209
نماد : فکمندنام : گسترش قطعه سازی کمند آخرین : 34,398 تغییر : 22,063 درصد تغییر : 178.87
نماد : تملی809نام : تسهیلات مسکن ب. ملی-آذر98 آخرین : 592,894 تغییر : 374,046 درصد تغییر : 170.92
نماد : واحصانام : احیاء صنایع خراسان آخرین : 53,562 تغییر : 30,723 درصد تغییر : 134.52
نماد : قیستونام : قند بیستون آخرین : 23,433 تغییر : 12,563 درصد تغییر : 115.57
مشاهده بیشتر

بیشترین افزایش مالکیت حقوقی بورس تهران

نمادنامآخرینتغییرتغییر مالکیت حقوقی
نماد : ملتنام : بیمه ملت آخرین : 1,220 تغییر : 27.00 تغییر مالکیت حقوقی : 39.398 میلیون
نماد : خودرونام : ایران خودرو آخرین : 1,738 تغییر : 42.00 تغییر مالکیت حقوقی : 34.732 میلیون
نماد : شبندرنام : پالایش نفت بندر عباس آخرین : 6,580 تغییر : 160.00 تغییر مالکیت حقوقی : 30.118 میلیون
نماد : فملینام : ملی صنایع مس ایران آخرین : 13,470 تغییر : 350.00 تغییر مالکیت حقوقی : 17.316 میلیون
نماد : فولادنام : فولاد مبارکه اصفهان آخرین : 10,470 تغییر : 300.00 تغییر مالکیت حقوقی : 10.61 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین کاهش مالکیت حقوقی بورس تهران

نمادنامآخرینتغییرتغییر مالکیت حقوقی
نماد : کمندنام : کمند آخرین : 10,072 تغییر : 84.00 تغییر مالکیت حقوقی : -69,174,000
نماد : اخابرنام : مخابرات ایران آخرین : 8,100 تغییر : 50.00 تغییر مالکیت حقوقی : -57,770,000
نماد : خساپانام : سایپا آخرین : 1,620 تغییر : 61.00 تغییر مالکیت حقوقی : -51,337,000
نماد : کویرحنام : تولیدی فولاد سپید فراب کویر(حق تقدم) آخرین : 18,710 تغییر : 1,700 تغییر مالکیت حقوقی : -29,965,000
نماد : های وبنام : داده گستر عصر نوین - های وب آخرین : 8,170 تغییر : 380.00 تغییر مالکیت حقوقی : -23,557,000
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم عرضه حقوقی بورس تهران

نمادنامآخرینتغییرحجم عرضه حقوقی
نماد : کمندنام : کمند آخرین : 10,072 تغییر : 84.00 حجم عرضه حقوقی : 192.088 میلیون
نماد : خساپانام : سایپا آخرین : 1,620 تغییر : 61.00 حجم عرضه حقوقی : 62.387 میلیون
نماد : اخابرنام : مخابرات ایران آخرین : 8,100 تغییر : 50.00 حجم عرضه حقوقی : 59.6 میلیون
نماد : کویرحنام : تولیدی فولاد سپید فراب کویر(حق تقدم) آخرین : 18,710 تغییر : 1,700 حجم عرضه حقوقی : 36.757 میلیون
نماد : امینیکمنام : امین یکم فردا آخرین : 10,191 تغییر : 69.00 حجم عرضه حقوقی : 31.802 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم تقاضا حقوقی بورس تهران

نمادنامآخرینتغییرحجم تقاضا حقوقی
نماد : کمندنام : کمند آخرین : 10,072 تغییر : 84.00 حجم تقاضا حقوقی : 122.914 میلیون
نماد : خودرونام : ایران خودرو آخرین : 1,738 تغییر : 42.00 حجم تقاضا حقوقی : 62.22 میلیون
نماد : شبندرنام : پالایش نفت بندر عباس آخرین : 6,580 تغییر : 160.00 حجم تقاضا حقوقی : 47.964 میلیون
نماد : ملتنام : بیمه ملت آخرین : 1,220 تغییر : 27.00 حجم تقاضا حقوقی : 40.801 میلیون
نماد : فملینام : ملی صنایع مس ایران آخرین : 13,470 تغییر : 350.00 حجم تقاضا حقوقی : 33.095 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل بورس تهران

نمادنامآخرینتغییرتاثیر
نماد : تیپیکونام : سر. دارویی تامین آخرین : 22,600 تغییر : 990.00 تاثیر : 283.74
نماد : اخابرنام : مخابرات ایران آخرین : 8,100 تغییر : 50.00 تاثیر : 150.26
نماد : شخارکنام : پتروشیمی خارک آخرین : 61,900 تغییر : 2,390 تاثیر : 115.7
نماد : ونیکینام : سر. ملی آخرین : 11,530 تغییر : 360.00 تاثیر : 109.56
نماد : غکورشنام : صنعت غذایی کورش آخرین : 46,090 تغییر : 620.00 تاثیر : 105.93
مشاهده بیشتر

بیشترین تاثیر منفی در شاخص کل بورس تهران

نمادنامآخرینتغییرتاثیر
نماد : پکویرحنام : کویر تایر (حق تقدم) آخرین : 14,920 تغییر : 250.00 تاثیر : -
نماد : کاذرحنام : فرآورده های نسوز آذر (حق تقدم) آخرین : 29,570 تغییر : 2,750 تاثیر : -
نماد : لوتوسحنام : تامین سرمایه لوتوس پارسیان (حق تقدم) آخرین : 4,170 تغییر : 40.00 تاثیر : -
نماد : افقحنام : فروشگاه های افق کوروش (حق تقدم) آخرین : 81,000 تغییر : 20.00 تاثیر : -
نماد : کویرحنام : تولیدی فولاد سپید فراب کویر(حق تقدم) آخرین : 18,710 تغییر : 1,700 تاثیر : -
مشاهده بیشتر

بیشترین ارزش معامله بورس تهران

نمادنامآخرینتغییرارزش معامله
نماد : صنفت312نام : صکوک منفعت نفت312-6ماهه 18/5 آخرین : 990,000 تغییر : 10,000 ارزش معامله : 30 هزار میلیارد
نماد : صنفت0312نام : صکوک منفعت نفت0312-6ماهه 18/5 آخرین : 1,000,000 تغییر : 0 ارزش معامله : 10 هزار میلیارد
نماد : صنفت1312نام : صکوک منفعت نفت1312-6ماهه 18/5 آخرین : 1.035 میلیون تغییر : 35,100 ارزش معامله : 10 هزار میلیارد
نماد : دارایکمنام : صندوق واسطه گری مالی یکم آخرین : 150,600 تغییر : 42,370 ارزش معامله : 6.152 هزار میلیارد
نماد : کمندنام : کمند آخرین : 10,072 تغییر : 84.00 ارزش معامله : 2.107 هزار میلیارد
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم معامله بورس تهران

نمادنامآخرینتغییرحجم معامله
نماد : خساپانام : سایپا آخرین : 1,620 تغییر : 61.00 حجم معامله : 215.19 میلیون
نماد : شتراننام : پالایش نفت تهران آخرین : 4,820 تغییر : 6,910 حجم معامله : 210.38 میلیون
نماد : کمندنام : کمند آخرین : 10,072 تغییر : 84.00 حجم معامله : 209.2 میلیون
نماد : خودرونام : ایران خودرو آخرین : 1,738 تغییر : 42.00 حجم معامله : 203.67 میلیون
نماد : پارندنام : پارند پایدار سپهر آخرین : 10,075 تغییر : 1,335 حجم معامله : 120.61 میلیون
مشاهده بیشتر