شنبه, ۱۳ خرداد ۱۴۰۲ / بعد از ظهر / | 2023-06-03

بیشترین تعداد معامله

نمادنامآخرینتغییرتعداد معامله
نماد : دارایکمنام : صندوق واسطه گری مالی یکم آخرین : 225,770 تغییر : 3,010 تعداد معامله : 11,896
نماد : خودرونام : ایران خودرو آخرین : 3,500 تغییر : 75.00 تعداد معامله : 8,961
نماد : وتجارتنام : بانک تجارت آخرین : 3,116 تغییر : 99.00 تعداد معامله : 8,543
نماد : خگسترنام : سر. ایران خودرو آخرین : 5,820 تغییر : 200.00 تعداد معامله : 8,337
نماد : وبملتنام : بانک ملت آخرین : 5,130 تغییر : 100.00 تعداد معامله : 8,297
مشاهده بیشتر

بیشترین افزایش قیمت

نمادنامآخرینتغییردرصد تغییر
نماد : پارسنام : پتروشیمی پارس آخرین : 180,000 تغییر : 176,726 درصد تغییر : 5,397.86
نماد : بموتونام : موتوژن آخرین : 72,500 تغییر : 68,455 درصد تغییر : 1,692.34
نماد : شکربننام : کربن ایران آخرین : 76,110 تغییر : 70,970 درصد تغییر : 1,380.74
نماد : تملی808نام : تسهیلات مسکن ب. ملی-آبان98 آخرین : 630,191 تغییر : 421,762 درصد تغییر : 202.35
نماد : تملی809نام : تسهیلات مسکن ب. ملی-آذر98 آخرین : 467,250 تغییر : 248,402 درصد تغییر : 113.5
مشاهده بیشتر

بیشترین افزایش مالکیت حقوقی بورس تهران

نمادنامآخرینتغییرتغییر مالکیت حقوقی
نماد : شستانام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 1,353 تغییر : 0 تغییر مالکیت حقوقی : 120.445 میلیون
نماد : شتراننام : پالایش نفت تهران آخرین : 5,730 تغییر : 10.00 تغییر مالکیت حقوقی : 47.686 میلیون
نماد : خودرونام : ایران خودرو آخرین : 3,500 تغییر : 75.00 تغییر مالکیت حقوقی : 43.553 میلیون
نماد : شپنانام : پالایش نفت اصفهان آخرین : 9,430 تغییر : 30.00 تغییر مالکیت حقوقی : 27.563 میلیون
نماد : فولادنام : فولاد مبارکه اصفهان آخرین : 6,100 تغییر : 0 تغییر مالکیت حقوقی : 22.699 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین کاهش مالکیت حقوقی بورس تهران

نمادنامآخرینتغییرتغییر مالکیت حقوقی
نماد : غگلنام : گلوکوزان آخرین : 4,523 تغییر : 295.00 تغییر مالکیت حقوقی : -172,497,000
نماد : افراننام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت آخرین : 20,701 تغییر : 42.00 تغییر مالکیت حقوقی : -52,707,000
نماد : وساپانام : سر. سایپا آخرین : 6,580 تغییر : 430.00 تغییر مالکیت حقوقی : -38,809,000
نماد : ونویننام : بانک اقتصاد نوین آخرین : 5,110 تغییر : 188.00 تغییر مالکیت حقوقی : -29,052,000
نماد : فسربنام : ملی سرب و روی آخرین : 2,959 تغییر : 193.00 تغییر مالکیت حقوقی : -15,808,000
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم عرضه حقوقی بورس تهران

نمادنامآخرینتغییرحجم عرضه حقوقی
نماد : غگلنام : گلوکوزان آخرین : 4,523 تغییر : 295.00 حجم عرضه حقوقی : 187.567 میلیون
نماد : افراننام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت آخرین : 20,701 تغییر : 42.00 حجم عرضه حقوقی : 127.964 میلیون
نماد : کمندنام : کمند آخرین : 10,195 تغییر : 24.00 حجم عرضه حقوقی : 55.425 میلیون
نماد : وبملتنام : بانک ملت آخرین : 5,130 تغییر : 100.00 حجم عرضه حقوقی : 43.382 میلیون
نماد : وساپانام : سر. سایپا آخرین : 6,580 تغییر : 430.00 حجم عرضه حقوقی : 40.024 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم تقاضا حقوقی بورس تهران

نمادنامآخرینتغییرحجم تقاضا حقوقی
نماد : شستانام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 1,353 تغییر : 0 حجم تقاضا حقوقی : 141.596 میلیون
نماد : خودرونام : ایران خودرو آخرین : 3,500 تغییر : 75.00 حجم تقاضا حقوقی : 77.031 میلیون
نماد : افراننام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت آخرین : 20,701 تغییر : 42.00 حجم تقاضا حقوقی : 75.257 میلیون
نماد : شتراننام : پالایش نفت تهران آخرین : 5,730 تغییر : 10.00 حجم تقاضا حقوقی : 63.462 میلیون
نماد : کمندنام : کمند آخرین : 10,195 تغییر : 24.00 حجم تقاضا حقوقی : 63.177 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل بورس تهران

نمادنامآخرینتغییرتاثیر
نماد : شستانام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 1,353 تغییر : 0 تاثیر : 1,558.68
نماد : جمنام : پتروشیمی جم آخرین : 60,580 تغییر : 10.00 تاثیر : 731.1
نماد : رمپنانام : گروه مپنا آخرین : 14,660 تغییر : 260.00 تاثیر : 642.43
نماد : وتجارتنام : بانک تجارت آخرین : 3,116 تغییر : 99.00 تاثیر : 443.53
نماد : تیپیکونام : سر. دارویی تامین آخرین : 34,300 تغییر : 540.00 تاثیر : 234.42
مشاهده بیشتر

بیشترین تاثیر منفی در شاخص کل بورس تهران

نمادنامآخرینتغییرتاثیر
نماد : غمهراحنام : مهرام (حق تقدم) آخرین : 115,000 تغییر : 0 تاثیر : -
نماد : بنیرونام : نیروترانس آخرین : 5,168 تغییر : 338.00 تاثیر : -
نماد : ثشرقحنام : سر. مسکن شمال شرق (حق تقدم) آخرین : 4,460 تغییر : 30.00 تاثیر : -
نماد : نبورسنام : نهادهای مالی بورس اوراق بهادار آخرین : 35,240 تغییر : 3,660 تاثیر : -
نماد : دعبیدحنام : دارو عبیدی (حق تقدم) آخرین : 31,700 تغییر : 1,400 تاثیر : -
مشاهده بیشتر

بیشترین ارزش معامله بورس تهران

نمادنامآخرینتغییرارزش معامله
نماد : صبهمن502نام : صکوک مرابحه بهمن 502-3ماهه18 آخرین : 998,000 تغییر : 48,000 ارزش معامله : 6.65 هزار میلیارد
نماد : صرازی505نام : صکوک مرابحه کرازی505-3ماهه18 آخرین : 1,000,000 تغییر : 0 ارزش معامله : 6 هزار میلیارد
نماد : افراننام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت آخرین : 20,701 تغییر : 42.00 ارزش معامله : 3.756 هزار میلیارد
نماد : مشهد1412نام : مشارکت ش مشهد1412-3ماهه18 آخرین : 995,000 تغییر : 5,000 ارزش معامله : 3.201 هزار میلیارد
نماد : صنوآور12نام : صکوک مرابحه دعبید12-3ماهه18 آخرین : 1,000,000 تغییر : 0 ارزش معامله : 3 هزار میلیارد
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم معامله بورس تهران

نمادنامآخرینتغییرحجم معامله
نماد : شستانام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 1,353 تغییر : 0 حجم معامله : 342.448 میلیون
نماد : وتجارتنام : بانک تجارت آخرین : 3,116 تغییر : 99.00 حجم معامله : 302.194 میلیون
نماد : خودرونام : ایران خودرو آخرین : 3,500 تغییر : 75.00 حجم معامله : 282.559 میلیون
نماد : وبملتنام : بانک ملت آخرین : 5,130 تغییر : 100.00 حجم معامله : 231.979 میلیون
نماد : البرزنام : بیمه البرز آخرین : 3,910 تغییر : 35.00 حجم معامله : 223.66 میلیون
مشاهده بیشتر